FANDOM


Kết quả của khán giả là số liệu thống kê thu thập được khi thí sinh sử dụng sự trợ giúp Hỏi ý kiến khán giả trong chương trình Ai là triệu phú.

Số liệu thống kê chính xác tới ngày 31 tháng 3 năm 2020.

100% chọn cùng một phương án Sửa đổi

STT Ngày phát sóng Người tham gia Câu số Kết quả thăm dò (%) Thí sinh chọn Đáp án đúng Ghi chú
A B C D
1 6 tháng 5, 2014 Phạm Thị Thu 8 0 100 D A 50:50 đã được sử dụng trước đó
2 29 tháng 3, 2016 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1 0 0 100 0 C C
3 26 tháng 4, 2016 Trần Văn Tiền 1 0 100 0 0 B B
4 3 tháng 7, 2018
10 tháng 7, 2018
Đặng Thu Thảo 8 100 0 D D 50:50 đã được sử dụng trước đó
5 11 tháng 9, 2018 Nguyễn Thu Huyền 7 100 0 A D 50:50 đã được sử dụng trước đó
6 18 tháng 2, 2020 Nguyễn Thùy Chi 6 0 100 0 0 B B
7 17 tháng 3, 2020
24 tháng 3, 2020
Trần Di Khang 9 0 100 D D 50:50 đã được sử dụng trước đó
8 31 tháng 3, 2020 Thu Quỳnh 7 0 100 0 0 B B

Phần lớn khán giả đã trả lời sai Sửa đổi

  1. Phạm Thị Thu: 100%
  2. Đặng Thu Thảo: 100%
  3. Nguyễn Thu Huyền: 100%

Thiểu số khán giả đã trả lời đúng Sửa đổi

  1. Phạm Thị Thu: 0%
  2. Đặng Thu Thảo: 0%
  3. Nguyễn Thu Huyền: 0%

Tỉ lệ cao nhất của câu trả lời không được người chơi sử dụng Sửa đổi

  1. Đặng Thu Thảo: 100%

Tỉ lệ thấp nhất của câu trả lời được người chơi sử dụng Sửa đổi

  1. Đặng Thu Thảo: 0%

50% cùng chọn 2 phương án Sửa đổi

STT Ngày phát sóng Người tham gia Câu số Kết quả thăm dò (%) Thí sinh chọn Đáp án đúng Ghi chú
A B C D

Tỉ lệ cùng chọn 2 phương án bằng nhau và tỉ lệ cùng chọn 2 phương án còn lại cũng bằng nhau Sửa đổi

STT Ngày phát sóng Người tham gia Câu số Kết quả thăm dò (%) Thí sinh chọn Đáp án đúng Ghi chú
A B C D

25% cùng chọn 4 phương án Sửa đổi

Không có thí sinh nào khớp với trường hợp này.

Phạm vi kết quả thấp nhất (4 đáp án) Sửa đổi

  1. 4% (23%-27%): Nguyễn Hải Yến - Câu số 5/15 (2.000.000 đồng)
  2. 6% (22%-28%): Saadi Salama - Câu số 5/15 (2.000.000 đồng)

Các trường hợp đa số khán giả bị sai trong 10 câu hỏi đầu tiên Sửa đổi

STT Ngày phát sóng Người tham gia Câu số Kết quả thăm dò (%) Thí sinh chọn Đáp án đúng Ghi chú
A B C D
1 6 tháng 5, 2014 Phạm Thị Thu 8 0 100 D A 50:50 đã được sử dụng trước đó
2 18 tháng 2, 2020 Thanh Lê 4 33 25 0 42 A A 50:50 đã được sử dụng sau đó
3 18 tháng 2, 2020 Trần Thông Quế 7 11 11 67 11 C B

Các trường hợp đa số khán giả là đúng trong 5 câu hỏi cuối cùng Sửa đổi

STT Ngày phát sóng Người tham gia Câu số Kết quả thăm dò (%) Thí sinh chọn Đáp án đúng Ghi chú
A B C D
1 7 tháng 1, 2020 Hồ Thị Thụy Như 12 36 14 50 0 C C
2 4 tháng 2, 2020 Nguyễn Quốc Dương 11 73 9 18 0 A A
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.