FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU
Mô tả
Dùng để tạo lập hộp điều hướng tổng quát
Cú pháp
Nhập
{{Navbox00
|name    = 
|title   = 
|image   = 
|above   = 
|state   = 
|listclass = 
|group1   = 
|list1   = 
|group2   = 
|list2   = 
|group3   = 
|list3   = 
|group4   = 
|list4   = 
|group5   = 
|list5   = 
|group6   = 
|list6   = 
|group7   = 
|list7   = 
|group8   = 
|list8   = 
|group9   = 
|list9   = 
|group10  = 
|list10   = 
|group11  = 
|list11   = 
|group12  = 
|list12   = 
|group13  = 
|list13   = 
|group14  = 
|list14   = 
|group15  = 
|list15   = 
|group16  = 
|list16   = 
|group17  = 
|list17   = 
|group18  = 
|list18   = 
|group19  = 
|list19   = 
|group20  = 
|list20   = 
|below   = 
}}

vào vị trí mong muốn trên trang bài viết.

Cách sử dụng
Tham số Sử dụng Giá trị mặc định
{{{name}}} Tên bản mẫu. {{{name}}}
{{{title}}} Tiêu đề của bản mẫu đó. {{{title}}}
{{{state}}} Cho phép đóng/mở. collapsible
{{{titlestyle}}} Định dạng cho phần tiêu đề. None
{{{bodystyle}}} Định dạng cho phần thân bản mẫu. None
{{{groupstyle}}} Định dạng cho phần nhóm. None
{{{liststyle}}} Định dạng cho phần danh sách. None
{{{group1-20}}} Thêm đề mục. {{{group1}}} = {{{group1}}}
{{{group2-20}}} = None
{{{list1-20}}} Thêm danh sách tương ứng với đề mục đó. {{{list1}}} = {{{list1}}}
{{{list2-20}}} = None
Ví dụ
{{Navbox00
| name = Navbox
| title = Navbox
| bodyclass = hlist

| group1 = Group 1
| list1 = List 1

| group2 = Group 2
| list2 = {{Navbox00|child
 | group1 = Group 2.1
 | list1 = List 2.1

 | group2 = Group 2.2
 | list2 = {{Navbox00|child
 | group1 = Group 2.2.1
 | list1 = List 2.2.1

 | group2 = Group 2.2.2
 | list2 = List 2.2.2
 }}

 | group3 = Group 2.3
 | list3 = List 2.3
 }}

| group3 = Group 3
| list3 =
* List 3
* List
* List
}}
Sẽ cho kết quả:
Xem Bản mẫu:Navbox00/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.