FANDOM


Phí Thị Phương Thoa là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 104 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Phí Thị Phương Thoa Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên của một loại đỗ?
• A: Đen • B: Rủi
• C: Nhọ • D: Xui
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ "Ăn bằng nói ..."?
• A: Xạo • B: Trắc
• C: Sai • D: Dối
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại bánh?
• A: Đệm • B: Chăn
• C: Ga • D: Gối
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên bài hát do ca sĩ Hà Anh Tuấn biểu diễn?
• A: Tháng tư là lời nói dối của em • B: Tháng tư là mùa mua sắm của em
• C: Tháng tư là mùa ẩm thực của em • D: Tháng tư là lời nói khoác của em
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại mít?
• A: Tố tụng • B: Tố giác
• C: Tố cáo • D: Tố nữ
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Diễn viên nào vào vai Diệu trong bộ phim "Cả một đời ân oán"?
• A: Nhã Phương • B: Bảo Thanh
• C: Hồng Diễm • D: Lan Phương
Kết quả thăm dò: A: 0% • B: 12% • C: 5% • D: 83%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Cam Khe Mây là loại cam ngon nổi tiếng của tỉnh nào?
• A: Hà Tĩnh • B: Nghệ An
• C: Quảng Bình • D: Thanh Hóa
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Trường Mĩ thuật Đông Dương là tiền thân của trường Đại học nào sau đây?
• A: Mĩ thuật Công nghiệp • B: Mĩ thuật Việt Nam
• C: Mĩ thuật TP. Hồ Chí Minh • D: Nghệ thuật Huế
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong số các cấp bậc sau đây ở triều đại phong kiến châu Âu, cấp bậc quý tộc nào thấp nhất?
• A: Hầu tước • B: Bá tước
• C: Tử tước • D: Nam tước
Tiền vị
Phan Hoàng Thành
Thí sinh năm 2018
Phí Thị Phương Thoa
Kế vị
Phạm Văn Lượng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.