FANDOM


Thái Trinh, tên thật là Nguyễn Thị Thái Trinh là ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, nổi tiếng nhờ internet và đã trở thành "hiện tượng mạng", là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Thái Trinh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
'
• A: • B:
• C: • D:
Kết quả thăm dò: A: -% • B: -% • C: -% • D: -%
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
'
• A: • B:
• C: • D:
Gọi điện thoại cho: Đăng | Không rõ tên đầy đủ của người được gọi.
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
'
• A: • B:
• C: • D:
Kết quả của tổ tư vấn: -, -, -
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hết quyền trợ giúp, sau đó dừng cuộc chơi
'
• A: • B:
• C: • D:

Liên kết ngoài Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.