Trang này là điểm khởi đầu cho tất cả các biên tập viên của wiki này. Nó liệt kê một số trang bạn có thể muốn sử dụng khi bạn đóng góp ở đây.

  • Để thực hiện theo các thay đổi đối với wiki này và để tìm kiếm các sự kiện mới và chỉnh sửa vấn đề, hãy sử dụng Đặc biệt:Thay đổi gần đây.
  • Các kênh dành để bổ sung nội dung các tập phát sóng của chương trình Ai là triệu phú và nhiều đoạn trích hài hước: Dailymotion YouTube
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.